WR BRD

Regulamin WR BRD


Załącznik do Uchwały Nr 3/2022
Wojewódzkiej Rady BRD
z dnia 21 marca 2022 r.

 

 

REGULAMIN
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

 

§ 1

Regulamin określa organizację i tryb pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu, zwanej dalej „Radą”.

 

§ 2

Rada działa przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

§ 3

Rada działa na terenie województwa wielkopolskiego, a jej siedzibą jest miasto Poznań.

 

§ 4

1.        Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.        Do zadań Rady, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

a)        opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

b)       opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

c)        zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;

d)       inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

e)        inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;

f)        współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;

g)       inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;

h)        analizowanie i ocena podejmowanych działań.

 

§ 5

1.        W skład Rady wchodzą:

1)        przewodniczący – marszałek województwa,

2)        zastępcy przewodniczącego: wojewoda i wojewódzki komendant Policji,

3)        sekretarz – wskazany przez marszałka województwa,

4)        członkowie:

a)      wojewódzki inspektor transportu drogowego,

b)      dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

c)      przedstawiciel:

–        wojewody,

–        wojewódzkiego sztabu wojskowego,

–        kuratora oświaty,

–        zarządu województwa,

–        zarządów powiatu,

–        wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,

–        komendanta wojewódzkiego Policji,

–        komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

–        zarządu dróg wojewódzkich,

–        każdego z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,

–        zarządów dróg powiatowych,

d)     osoby wskazane przez marszałka województwa.

2.      Imienny skład Rady określa Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 6

1.      Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Do zadań Przewodniczącego ponadto należy:

1)        zwoływanie posiedzeń Rady z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

2)        prowadzenie posiedzeń Rady,

3)        składanie Przewodniczącemu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego corocznie, do końca stycznia, sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie.

3.      Przewodniczący Rady otrzymuje od organów, których przedstawiciele są członkami wojewódzkiej rady:

1)        sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2)        informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.      Przewodniczący może występować do członków Rady o informację na temat realizacji postanowień Rady w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5.      Przewodniczący może upoważnić Zastępców Przewodniczącego Rady lub Sekretarza do działania w swoim imieniu.

6.      Do zadań Sekretarza należy:

1)     przekazywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenie Rady,

2)     przekazywanie kopii protokółu z posiedzenia Rady jej członkom w terminie 21 dni od zakończenia posiedzenia,

3)     przekazywanie projektów corocznych sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie,

4)     przedstawianie Przewodniczącemu spraw wymagających rozpatrzenia przez Radę.

7.      Swoje zadania Sekretarz wykonuje przy pomocy, wyznaczonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do obsługi Rady, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

 

§ 7

1.    Posiedzenie Rady zwołuje się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w roku kalendarzowym. Posiedzenia mogą się odbywać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej on-line.

2.    W okresie pomiędzy posiedzeniami, Rada może konsultować, uzgadniać stanowiska oraz podejmować uchwały na drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tzw. tryb obiegowy – Przewodniczący albo działający z jego upoważnienia Sekretarz może zarządzać rozpatrzenie projektu dokumentu Rady lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady).

3.    Projekt dokumentu Rady lub rozstrzygnięcia, skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili na piśmie zgodę na przyjęcie dokumentu lub proponowaną treść rozstrzygnięcia bez zastrzeżeń oraz w razie niezgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do projektu w wyznaczonym terminie. W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu Rady lub rozstrzygnięcia wymaga rozpatrzenia przez Radę na posiedzeniu.

4.    Sekretarz przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz dokumentów i spraw przyjętych lub rozstrzygniętych przez Radę w trybie obiegowym.

5.    Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

6.    W przypadkach niemożliwości uczestniczenia w zebraniu, członkowie Rady mogą upoważnić do uczestnictwa w swoim zastępstwie przedstawicieli jednostek, które reprezentują. Przedstawiciele ci uczestniczą z głosem doradczym i nie biorą udziału w głosowaniu.

 

§ 8

Corocznie Rada przyjmuje sprawozdania z ubiegłego roku, dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz działań podejmowanych w tym zakresie.

 

§ 9

1.         Rada zatwierdza plan działania zawierający plan wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok kalendarzowy.

2.        W przypadku niemożności odbycia posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, wydatki wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w I kwartale roku mogą być dokonywane maksymalnie do wysokości 25% wydatków z roku poprzedniego.

3.        Wykonanie wydatków, o których mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 10

W pracach Rady – na zaproszenie Przewodniczącego – mogą brać udział z głosem doradczym:

1)      przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia  bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2)      pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych,

3)      niezależni eksperci.

 

§ 11

W razie potrzeby Rada może powołać zespoły problemowe do opracowania wyznaczonych zadań, określając ich skład i tryb działania.

 

§ 12

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 21 marca 2022r.

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl