WR BRD

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności strony internetowej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Szykor.
 • E-mail: marek.szykor@brd.poznan.pl 
 • Telefon: 61 829 01 88

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 • E-mail: kancelaria@umww.pl
 • Telefon: 61 626 66 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Pracownik ochrony w razie potrzeby zapewni kontakt z odpowiednim pracownikiem Ośrodka.
Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, tuż za bramą wjazdową na terenie WORD, oznakowane kopertą. Przed bramą wjazdową istnieje miejsce parkingowe publicznie dostępne, oznaczone niebieską kopertą.
Na parterze budynku znajduje się toaleta w dużym stopniu przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Osoba niepełnosprawna uprawniona do korzystania z psa asystującego w uzasadnionych przypadkach może korzystać z pomocy takiego psa na terenie WORD.

 


Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strony internetowe WR BRD w Poznaniu są kontrastowe, powiększenie obrazu może być uzyskane przez zastosowanie standardowych klawiszy (Ctrl +, Ctrl -). Zwiększenie kontrastu w systemie Windows 10 jest możliwe przez skorzystanie z funkcji Duży kontrast, dostępnego także przez zastosowanie skrótu klawiszowego lewy Shift + lewy Alt +Printscreen.

Inne informacje i oświadczenia

WR BRD zabiega o to aby serwis informacyjny był zawsze aktualny, sformułowany w sposób jasny i zrozumiały, a wiadomości najnowsze, szczególnie istotne wyeksponowane były na stronie startowej. Podkreślamy przy tym otwartość na zewnętrzne sugestie dotyczące poprawy dostępności prezentowanych informacji.

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl