WR BRD

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

03.03.2023

2 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Obrady prowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD.

W pierwszej części Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Wielkopolski, realizowane przez poszczególne ośrodki w 2022 r. oraz przedstawili plany wydatków, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2023 rok w naszym regionie. Wykonanie planu wydatków za 2022 rok oraz plan wydatków na rok 2023 zostały zatwierdzone przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W drugiej części posiedzenia przedstawiono i omówiono projekt „Wielkopolskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2022-2030”.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad omówili stan bezpieczeństwa oraz zadania zrealizowane na rzecz poprawy BRD w ubiegłym roku a także przedstawili planowane przedsięwzięcia na rok bieżący.

Wojewódzka Rada BRD działa przy marszałku województwa jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. W jej skład wchodzą wojewoda, wojewódzki komendant Policji, wojewódzki inspektor transportu drogowego oraz przedstawiciele m.in.  zarządców dróg, samorządów lokalnych, Państwowej Straży Pożarnej.

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl